Ви є тут

Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності


Номер роботи - M 83 ПОДАНА

Представлено Інститутом розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця Національної академії аграрних наук України.

Автор: Березовський О.В., к.с.-г.н., Маковська Н.М..

Мета роботи - розробити систему комплексного удосконалення генофонду українських молочних порід для створення стад корів бажаного типу за якісними ознаками молочної продуктивності, стійкістю до захворювань та стресу. Робота спрямована на поєднання інформаційного та енергетичного підходів до визначення бажаного типу сільськогосподарських тварин.

Здійснено аналіз генетичної структури вітчизняних молочних порід за поліморфними варіантами гена тиреоглобуліну, що асоційований із вмістом білка в молоці. Одержано нові дані щодо структури популяцій української червоно-рябої молочної, української чорно-рябої молочної та української червоної молочної порід. Розроблено та апробовано принципову схему оцінки резистентності сільськогосподарських тварин, застосування комплексного підходу до визначення стрес-статусу та імунореактивності організму тварин. Розроблено спосіб добору бажаних генотипів великої рогатої худоби в генофондових стадах.

Впроваджено методику виявлення та елімінації з селекційного процесу мутації дефіциту адгезивності лейкоцитів у великої рогатої худоби (BLAD). З метою збільшення ефективності селекційно-племінної роботи в напрямку покращення якісних показників молока та стійкості до хвороб вітчизняних молочних порід  запропоновано проводити тестування тварин за генетичними маркерами TG5, LEP, κ-Cn та показниками неспецифічної резистентності.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. 17 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 8 тез доповідей, 1 заявка на корисну модель.