Ви є тут

Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій


Номер роботи - M 62 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України.

Автори: Кругляк Ю.М., к.б.н., Чорнобров О.Ю., к.с.-г.н. Білоус С.Ю., к.б.н.

Мета роботи – дослідити морфологічні, генетичні, анатомічні, фізіологічні та біоекологічні особливості рослин родини Salicaceae Lindl. та розробити біотехнологію їх розмноження та вирощування для створення енергетичних плантацій і переробки сировини у тверде біопаливо.

Запропоновано схему біотехнологічного процесу отримання рослин-регенерантів родини вербові та їх адаптації до умов відкритого ґрунту, що забезпечує отримання значної кількості надземної маси вже у перший рік вегетації. Розроблена власна універсальна RAPD-ПЛР-тест система для ДНК ідентифікації та диференціації генотипів P. tremula. Отримано фундаментальні результати дослідження функціонування рослинних механізмів, що лежать в основі проліферації, клітинної диференціації, гістогенезу, органогенезу та регенерації цілого організму з культивованих тканин і органів S. viminalis, P. nigra× P. balsamifera та P. tremula in vitro та їхньої адаптації до умов ex vitro. Робота містить пріоритетні результати за напрямом раціонального природокористування та забезпечення енергетичної безпеки через створення та вирощування енергетичних плантацій.

Практична значимість роботи полягає у створено гібридів верб та тополь, що характеризуються високою продуктивністю, значною теплотворною здатністю та використовуватимуться для створення енергетичних плантацій за розробленою ефективною біотехнологією розмноження великої кількості оздоровленого, генетично-однорідного садивного матеріалу in vitro для створення енергетичних плантацій і переробки сировини у біопаливо.

Кількість публікацій: 56, в т.ч. монографія, 21 стаття (2 - у зарубіжних виданнях), 26 тез доповідей. Отримано 4 патенти. За даною тематикою захищено 3 кандидатські дисертації.