Ви є тут

2017, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою (Кількість коментарів: 47)
M12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції (Кількість коментарів: 36)
M15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання (Кількість коментарів: 14)
M16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу) (Кількість коментарів: 43)
M18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам (Кількість коментарів: 35)
M19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень (Кількість коментарів: 7)
M31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики (Кількість коментарів: 8)
M32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення (Кількість коментарів: 6)
M33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах (Кількість коментарів: 10)
M38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням (Кількість коментарів: 19)
M43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем (Кількість коментарів: 28)
M47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії (Кількість коментарів: 8)
M50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи (Кількість коментарів: 10)
M52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами (Кількість коментарів: 16)
M58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 22)
M62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін (Кількість коментарів: 22)
M65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини (Кількість коментарів: 13)
M66 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 0)
M68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 31)
M69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям (Кількість коментарів: 2)
M72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства (Кількість коментарів: 16)
M76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 20)
M79 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням (Кількість коментарів: 15)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі (Кількість коментарів: 26)
M17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму (Кількість коментарів: 34)
M21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України (Кількість коментарів: 26)
M30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України (Кількість коментарів: 24)
M34 Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації (Кількість коментарів: 17)
M35 Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів (Кількість коментарів: 14)
M37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій (Кількість коментарів: 19)
M44 Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем (Кількість коментарів: 7)
M61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин (Кількість коментарів: 33)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу (Кількість коментарів: 35)
M11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози (Кількість коментарів: 17)
M29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі (Кількість коментарів: 0)
M39 Молекулярні механізми регуляції міжклітинних взаємодій (Кількість коментарів: 10)
M41 Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії (Кількість коментарів: 23)
M45 Нові сполуки з рослинних флаваноїдів та субстанцій наночастинок срібла та золота (Кількість коментарів: 13)
M48 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину (Кількість коментарів: 8)
M53 Роль диспластичних деформацій кісткових компонентів колінного суглоба у формуванні гонартрозу, прогноз його розвитку (Кількість коментарів: 19)
M54 Вплив брасиностероїдів на стійкість рослинної складової природних екосистем (Кількість коментарів: 1)
M63 Використання мініінвазивних втручань під ультразвуковою навігацією при захворюваннях підшлункової залози, ускладненої обмеженими скупченнями рідини (Кількість коментарів: 4)
M64 Нові шляхи кардіопротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 12)
M67 Конформаційна гнучкість циклів як новий вимір ароматичності: роль структурних факторів (Кількість коментарів: 9)
M70 Наукові засади створення нових жароміцних сплавів титану, ніобію та молібдену, зміцнених боридами (Кількість коментарів: 0)
M71 Морфофункціональні особливості острівцевого апарату підшлункової залози в залежності від її фіброзної трансформації при хронічному панкреатиті (Кількість коментарів: 0)
M73 Створення високотехнологічних композиційних матеріалів для роботи в екстремальних умовах та потреб аерокосмічної промисловості (Кількість коментарів: 12)
M74 Створення нових наноструктурованих цеоліт- та вуглецьвмісних матеріалів для процесів і технологій сталого розвитку (Кількість коментарів: 3)
M75 Розробка та створення нового лікарського засобу на основі похідного адамантану для терапії гострої ішемії головного мозку та серця (Кількість коментарів: 19)
M77 Молекулярні механізми коригувальної дії нікотинаміду та холекальциферолу за метаболічних порушень індукованих цукровим діабетом (Кількість коментарів: 19)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії (Кількість коментарів: 63)
M4 Маркетинг у механізмах державного управління (Кількість коментарів: 63)
M5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики (Кількість коментарів: 41)
M6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку (Кількість коментарів: 22)
M9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України (Кількість коментарів: 4)
M10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (Кількість коментарів: 43)
M14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект (Кількість коментарів: 2)
M20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки (Кількість коментарів: 33)
M23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття (Кількість коментарів: 33)
M26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах (Кількість коментарів: 40)
M36 Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України (Кількість коментарів: 44)
M40 Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону (Кількість коментарів: 37)
M42 Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів (Кількість коментарів: 0)
M46 Формування дивідендної політики акціонерного товариства (Кількість коментарів: 0)
M49 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 12)
M51 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства (Кількість коментарів: 20)
M56 Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії (Кількість коментарів: 19)
M59 Економічна ефективність діяльності підприємств олійно-жирового підкомплексу (Кількість коментарів: 0)
M60 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M78 Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”. Семантика й поетика. (Кількість коментарів: 0)
M81 Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні (Кількість коментарів: 43)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації (Кількість коментарів: 20)
M13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні (Кількість коментарів: 26)
M22 Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro (Кількість коментарів: 0)
M24 Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій (Кількість коментарів: 11)
M25 Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка (Кількість коментарів: 24)
M27 Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю (Кількість коментарів: 8)
M28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні (Кількість коментарів: 12)
M55 Енергоефективні системи у спорудах закритого ґрунту (Кількість коментарів: 12)
M57 Розробка технології теплового оброблення для раціонального використання деревини (Кількість коментарів: 15)