Ви є тут

Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям


Номер роботи - M 69 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автор: Ракоча І.І., к.т.н.,  Горун О.П., к.ф.-м.н.

Авторами узагальнено математичні моделі теплопровідності та термопружності багатошарових за осьовою та радіальною координатами циліндричних тіл за різних класичних умов теплообміну з довкіллям, які на відміну від відомих результатів враховують залежності усіх теплових та механічних характеристик матеріалів від температури та тепловиділення в шарах і на межах їх контакту.

Розвинуто та апробовано метод розв’язування задач термопружності багатошарових циліндричних тіл за використання перетворення Кірхгофа та прямого інтегрування, який поширено та практично використано для тіл з термочутливих матеріалів за різних умов теплообміну з довкіллям.

Отримано нові інтегральні подання розв’язків відповідних задач; знайдено розв’язки квазістатичних задач термопружності для трискладових тіл з та без урахування термочутливості за різної теплової дії. Отримані результати можуть бути використані для аналізу та прогнозування термопружного стану багатошарових термочутливих елементів конструкцій, які використовуються у багатьох галузях промисловості.

Знайдені аналітичні розв’язки нелінійних задач теплопровідності можуть бути використані як тестові приклади при розробленні суто числових методів розв’язування таких задач.

Кількість публікацій: 42, в т.ч. за тематикою роботи 13 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 18 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 6 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.