Ви є тут

Соціальна обумовленість кримінально-правової охорони банківської діяльності України


Номер роботи - M 36 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Сумським державним університетом.

Автор: Клочко А.М., к.ю.н.

Основною метою проведеного дослідження було створення концепції кримінально-правової охорони банківської діяльності України. Обґрунтовано висновок, що банківська діяльність є самостійним об'єктом кримінально-правової охорони, надані пропозиції з удосконалення та підвищення ефективності кримінального законодавства в цій сфері.

Сформульовані у роботі висновки і пропозиції можуть бути використані для подальшої розробки теоретичних і прикладних проблем кримінально-правової охорони банківської діяльності в цілому, проблем кримінальної відповідальності за окремі види злочинів у сфері банківської діяльності.

Запропонована модель розділу Особливої частини Кримінального кодексу України "Злочини у сфері банківської діяльності" може бути використана в ході наступної кодифікації кримінального законодавства, а окремі пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства – у положеннях поточної правотворчості.

Рекомендації щодо запобігання злочинам у сфері банківської діяльності можуть бути використані практичними працівниками під час перевірки інформації щодо потенційних позичальників кредитних ресурсів банківських установ та під час виявлення сумнівних банківських операцій.

 

Кількість публікацій: 38, в т.ч. за тематикою роботи монографія, підручник, навчальний посібник, 14 статей (1 – у зарубіжному виданні), 21 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 2 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 68 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.