Ви є тут

Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України


Номер роботи - M 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Науково-дослідним інститутом українознавства

Автор: Соболєва О.В., к.і.н.

В дослідженні дана історико-етнографічна характеристика кримськотатарської етнонаціональної спільноти, проведена типологія елементів традиційних звичаїв кримських татар на основі ґрунтовного порівняльного аналізу з іншими спорідненими чи культурно близькими традиціями; досліджено визначальні особливості народного декоративно-ужиткогово мистецтва та простежені шляхи його відродження на сучасному етапі; вивчено головні форми відтворення релігійного культу кримських татар в досліджуваний період.

Розглядається структура традиційного ритуалу (на базі весільного циклу), який складається із трьох головних частин – передвесільної, власне весільної та післявесільної. У роботі окреслюються локальні відмінності у обряді трьох субетнічних груп кримських татар – гірської, південнобережної та степової.

На основі наукового методу ретроспекції проаналізовано процеси трансформації народних традицій, які відбувалися в досліджуваний період, під впливом міграційних рухів другої половини ХХ ст. та сучасних етнокультурних процесів. З’ясовано, що процес репатріації та облаштування кримськотатарської спільноти на території Батьківщини супроводжувався конфронтацією між різними етнічними та релігійними ідентичностями.

В дослідженні розглянуто основні елементи уявлень кримських татар про етнічні землі в сучасному публічному дискурсі.

 

Кількість публікацій: 27, в т.ч. за тематикою роботи  монографія, 26 статей (2 – у зарубіжних виданнях).