Ви є тут

Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи


Номер роботи - M 50 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним університетом водного господарства та природокористування.

Автор: Мороз М.В., к.ф.-м.н., Гудь В.М., к.ф.-м.н.,  Рудик Б.П.

Метою роботи є розробка  технологічних режимів синтезу нових макро- та наноструктурованих матеріалів шляхом ідентифікації їхніх фазових діаграм стану, термодинамічних, електрофізичних та сорбційних властивостей.

Створено нову технологію керованого синтезу суперіонних сплавів; установку для електролітичного синтезу наночастинок оксидів та сульфідів групи А2В6; нові нанопористі мембрани на основі модифікованих полімерів. Встановлено значення термодинамічних функцій суперіонних сплавів, що відкриває можливості для синтезу нових макро- та наноструктурованих матеріалів з наперед заданими властивостями. Вперше досліджено транспортні властивості гідрофобних модифікованих полімерів методом діелектричної спектроскопії. Запропоновано та апробовано використання в якості іоноселективних мембран електрохімічних комірок ефективних суперіонних стекол Ag2GeS3, Ag3GeS3Br(I), що мають ряд переваг у порівнянні з рідкими електролітами, а також є термодинамічно стійкими фазами при кімнатній температурі.

Практична значимість пов’язана з можливістю створення та експлуатацією нових матеріалів для електроізоляції високовольтних ліній електропередач, що функціонують в умовах підвищеної вологості, активних елементів сенсорів визначення складу речовин, покриття електростатичних сепараторів нового покоління, високоефективних паливних елементів альтернативних джерел живлення.

Кількість публікацій: 93, в т.ч. за тематикою роботи 42 статті (31 – у зарубіжних виданнях), 51 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 38 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 6. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами України та 2 патентами РФ. Отримано 4 патенти України на корисну модель.