Ви є тут

Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини


Номер роботи - M 65 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом фізики конденсованих систем НАН України

Автор: Пацаган Т.М., к.ф.-м.н., Кравців І.Я., к.ф.-м.н.,  Гайдуківська Х.А., к.ф.-м.н.

Метою роботи є вирішення низки фундаментальних задач у галузі фізики м’якої речовини, вивчення властивостей класичних плинів при наявності просторового обмеження.

Основну увагу присвячено розрахунку структурних, динамічних та термодинамічних властивостей плинів, а також проведенню аналізу впливу просторових обмежень на ці властивості у порівнянні із об’ємним випадком.

 Авторами розвинуто існуючі та розроблено нові теоретичні підходи в рамках теорії рідин. Запропоновані методи реалізовані у вигляді аналітичних викладок та числових алгоритмів, за допомогою яких проведено ґрунтовні розрахунки для досліджуваних систем та отримано результати, що суттєво розширюють розуміння таких явищ як фазові переходи газ-рідина в простих, сіткоутворюючих, нематичних та іонних плинах; переходи між ізотропною і нематичною фазами в плинах із орієнтаційною взаємодією; розшарування та структурне впорядкування в полімерних розплавах; конформаційні переходи в полімерах; процеси дифузії в простих, молекулярних та металічних рідинах.

Числові результати дозволяють зробити кількісну оцінку зміни критичних параметрів у простих та іонних рідинах в залежності від пористості та морфології невпорядкованого пористого середовища; передбачати вплив просторового обмеження на формування нематичних фаз в плинах із анізотропною взаємодією; прослідкувати залежність універсальних конформаційних характеристик полімерів в анізотропному середовищі замороженого безладу матриці.

 

Кількість публікацій: 98, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 37 статей (22 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 136 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 8 та 166 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 8.