Ви є тут

Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".

Автор: Заболотна Ю.О., к.т.н., Логунова О.О., к.т.н., Прокудін О.З.,  Тимошенко Є.В., к.т.н.

Авторами доведено закономірності деформування породного масиву навколо підземних виробок, на основі яких розроблені інноваційні технології відпрацювання запасів вугілля, впровадження яких дозволить усунути низку екологічних, соціальних і економічних проблем регіону з подальшою диверсифікацією діяльності вугледобувних підприємств.

Встановлено залежності зміни напружено-деформованого стану масиву та силових параметрів механізованого кріплення від радіуса дуги лінії очисного вибою, запропоновано наукові принципи управління станом породного масиву способом варіації режимами роботи складових елементів механізованого комплексу, що збільшить видобуток вугілля та зменшить його собівартість.

На основі запропонованого критерію повторного використання підготовчих виробок обґрунтовано параметри кріплення штреку і охоронної конструкції на сполученні «лава-штрек», що дозволило зменшити обсяг гірничих робіт і вплив на осідання земної поверхні. Розроблено технологічні схеми подрібнення шахтної породи для її використання у твердіючих сумішах при зведенні кріплення, що дозволило зменшити екологічний вплив на навколишнє середовище за рахунок зменшення породи, що піднімається на поверхню.

Розроблено комплекс інноваційних технологій, застосування яких на шахтах Західного Донбасу дозволить підвищити рентабельність підприємств, зменшити експлуатаційні витрати та собівартість вугілля, мінімізувати негативний вплив гірничих робіт на навколишнє природне середовище. Економічний ефект від впровадження розробок очікується у розмірі 169,3 млн. грн. на рік.

 

Кількість публікацій: 70, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 33 статті (7 – у зарубіжних виданнях), 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України.