Ви є тут

Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам


Номер роботи - M 18 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Автор: Костенко П.П., к.т.н., Славко О.Г., к.т.н.

Авторами створено інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації інформаційних систем, побудованих на базі комп’ютерних мереж та реляційних баз даних, за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних.

Авторами розроблено методи параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології Windows Filtering Platform.

Запропоновано нові підходи у параметричній ідентифікації математичних моделей процесів передачі мережних даних, керуванні перевантаженнями в буферних чергах мережних маршрутизаторів в задачах уникненні DoS- і DDoS-атак, зовнішньої оптимізації синтезу SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних в задачах компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, ідентифікації вмісту мережевих пакетів на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI в задачах захисту від Adware загроз.

 

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 27 статей (11 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 49 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6. Отримано патент України на корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.