Ви є тут

Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі


Номер роботи - M 66 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом газу НАН України.

Автор: Сімейко К.В., к.т.н.

Створено основи технології одержання матеріалів піролізом вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі. Доведена ефективність технології пірокапсулювання саме за технологією піролізу вуглеводнів у електротермічному псевдозрідженому шарі та визначено основні показники технології, а також склад скидних газів в залежності від параметрів процесу.

Розроблено і реалізовано методику розрахунку кількості вуглецю, який виділяється газами, у процесі піролізу для випадків, коли неможливо виміряти кількість високотемпературних скидних газів. Вперше запропоновано метод визначення ефективності процесу утворення твердої фази, який базується на співставленні термодинамічних вуглецевих потенціалів початкової і кінцевої сумішей газів та графіту.

Автором вивчено механізми і термодинамічні особливості процесу піролізу вуглеводневих газів. Досліджено електротермічне нагрівання електропровідних частинок псевдозрідженого шару, визначено його особливостей в порівнянні зі звичайними методами нагрівання.

Результати мають практичне значення для атомної енергетики (створення мікротвелів); сонячної енергетики та електротехніки (виробництво напівпродукту для отримання чистого кремнію, нових напівпровідникових матеріалів, карбіду кремнію) та інш.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. за тематикою роботи 14 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 11 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 1 (згідно з базою даних SCOPUS). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом України. Отримано 2 патенти України на корисну модель.