Ви є тут

Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною академією внутрішніх справ

Автор: Чурпіта Г.В., д.ю.н.

Автором сформульовано єдиний концептуальний підхід до розуміння непозовного цивільного судочинства як особливого виду цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються цивільні справи з метою захисту інтересів, що охороняються законом,  та (або) безспірних суб’єктивних прав, що випливають зі змісту чітко регламентованих процесуальним та (або) матеріальним законом правовідносин.

Встановлено, що загальна та спеціальна процесуальна форма непозовного цивільного судочинства зумовлена змістом та характером норм сімейного права комплексно-правової природи, що виявляється в родових і категоріальних властивостях судових справ. Сформульовано висновок про те, що конкретний суб’єктний склад кожної справи щодо захисту сімейних прав та інтересів, яка розглядається в порядку непозовного цивільного судочинства, обумовлюється нормами матеріального права, що регулюють відповідні сімейні правовідносини.

Зроблено висновок щодо співвідношення сімейного інтересу, що  охороняється законом, та суб’єктивного сімейного права. Сімейний інтерес, відбиваючись у свідомості правомочного суб’єкта, є смислоутворювальним фактором його вольової поведінки, а суб’єктивне сімейне право – особливим юридичним засобом реалізації приватних цілей і, тим самим, сімейного інтересу, що  охороняється законом.

Результати дослідження використовуються у навчальному процесі, правотворчій та правозастосовній діяльності, зокрема використовуються під час підготовки законодавчих ініціатив, розгляду і вирішення судами сімейних справ, позовно-претензійної роботи, під час підготовки підручників, курсів лекцій, навчально-методичних рекомендацій.

 

Кількість публікацій: 182, в т.ч. за тематикою роботи 5 монографій, 14 підручників та посібників, 36 статей (9 - у зарубіжних виданнях), 2 коментаря до Цивільного процесуального кодексу України, 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 27 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.