Ви є тут

Створення металоматричних композитів інструментального призначення


Номер роботи - M 32 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом імпульсних процесів і технологій НАН України.

Автор: Зайченко А.Д., к.т.н., Липян Є.В., Торпаков А.С.

Метою роботи є створення високозносостійких металоматричних композитів системи Fe–Ti–C–(B) шляхом використання процесів диспергування порошкової шихти, синтезу твердих фаз при обробці сумішей елементарних порошків високовольтним електричним розрядом в гасі і подальшого іскро-плазмового спікання.

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено основні закономірності диспергування порошків та синтезу твердих фаз при високовольтній електророзрядній (ВЕР) обробці сумішей елементарних порошків системи Fe–Ti–С–(B) у гасі та встановлено вплив попередньої ВЕР обробки порошкових сумішей на особливості структуроутворення та основні фізико-механічні властивості металоматричних композитів, отриманих із застосуванням іскро-плазмового спікання. Запропоновано технологічні схеми виготовлення металоматричних композитів системи Fe–Ti–C–(B) та інструментів (різців, пробійників, вставок для фрезувальної голівки) з них

. Розроблені авторами нові матеріали та технологічні процеси пройшли дослідно-промислову апробацію на Експериментальному виробництві Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України та на ТОВ «завод КРИСТАЛ».

Економічний ефект від впровадження результатів циклу робіт є високим, так як використання отриманих карбідосталей системи Fe–Ti–C–(B) для виробництва інструментів дозволяє знизити вартість деталі на 35–50 % та збільшити її ресурс на 50 %.

Кількість публікацій: 95, в т.ч. за тематикою роботи 20 статей (7 – у зарубіжних виданнях), 28 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно базі даних SCOPUS), h-індекс = 1 та 7 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. . Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 3 патентами України. Отримано 4 патенти на корисну модель.