Ви є тут

Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах


Номер роботи - M 26 ПОДАНА

Представлено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" НААН України.

Автор: Столярчук Н.М., к.е.н.

Автором на основі теоретичних досліджень визначено поняття "інноваційної діяльності" як об’єкта бухгалтерського обліку, що ґрунтується на основі трьох підходів до визначення сутності даної категорії: економічному, правовому, бухгалтерському.

 Сформовано базові концептуальні засади бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності шляхом розробки моделі впливу інноваційної діяльності на розвиток соціально-економічних інститутів України. Запропоновано порядок відображення ліцензій у ліцензіара та ліцензіата, а також організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних установ через розробку програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів на створення інноваційної продукції та її комерційним обігом.

 Впроваджено первинний документ "Картка обліку накладних витрат", реєстри "Журнал маркетингової діяльності у сфері комерціалізації інноваційної продукції" та "Відомість укладених ліцензійних угод", Положення про інвентаризацію інноваційної діяльності науково-дослідних установ, форми робочих документів та Програму внутрішнього аудиту інноваційної діяльності і об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, а також методику обліку об’єктів інноваційної діяльності.

 

Кількість публікацій: 36, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 3 практичних посібники, методичні рекомендації, брошура, 12 статей, 17 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 7 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2. Отримано 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.