Ви є тут

Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани: синтез та застосування в медичній хімії і агрохімії


Номер роботи - M 41 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: Михайлюк П.К., д.х.н.

Вперше проведено дизайн та синтезовано серію флуоровмісних моно- та біциклічних конформаційно обмежених амінокислот на основі циклопропану, циклобутану, циклогексану, біциклопентану, біциклооктану та азабіциклогексану як міток 19F ЯМР для заміни залишків природних амінокислот: Ala, Val, Leu, Ile, Phe, Ser, Thr.

Для ряду одержаних амінокислот  продемонстровано сумісність зі стандартними методами твердофазного пептидного синтезу, що дало можливість одержання 19F-мічених пептидів та дослідження їх будови за допомогою методу твердотільного 19F ЯМР. Встановлено, що одержані амінокислоти є перспективними 19F ЯМР- мітками, оскільки просторова структура мічених пептидів не набуває змін через конформаційно обмежений бічний ланцюг.

Вперше розроблено надійну процедуру двохетапного мультиграмового одержання трьох ізомерних C-(2,2,2-трифлуоретил) анілінів і практичний загальний підхід до ізомерних (3,3,3-трифлуоропропіл) анілінів.

Розроблені процедури є високопрактичними, оскільки не вимагають виділення потенційно токсичних і вибухонебезпечних газоподібних діазосполук, не потребують застосування інертної атмосфери, каталізаторів та особливої підготовки розчинників, також легко масштабуються, що дозволяє отримувати грамові кількості продуктів.

 Синтезовані нові хімічні реагенти – дифлуорометилдіазометан та пентафлуороетилдіазометан – вже використовуються відомими в світі агрохімічними компаніями (Bayer, Syngenta) у дослідженнях, направлених на пошук нових ліків.

Отримані мітки вже використовуються багатьма науковими групами (Німеччина, Франція, Австралія) для дослідження пептидів.

Кількість публікацій: 157, в т.ч. за тематикою роботи монографія, 36 статей у зарубіжних виданнях, 10 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 468 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 16. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено міжнародним патентом.