Ви є тут

Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним авіаційним університетом.

Автори: Мухіна М.П., д.т.н.,  Ільницька С.І., к.т.н.

Метою роботи є розроблення теоретичних і практичних основ перспективної інтегрованої навігації за рахунок підвищення ефективності безплатформенної інерціальної навігаційної системи (БІНС) та впровадження її корекції від кореляційно-екстремальної навігаційної системи (КЕНС).

Авторами визначено принципову можливість ефективного комплексування навігаційних даних від КЕНС як альтернативи до супутникових систем. Створено наукові основи вибору класу КЕНС у складі інтегрованого навігаційного комплексу та розроблено метод створення уніфікованого картографічного еталону, що дозволив підвищити точність навігаційного рішення та мінімізувати обчислювальні витрати у режимах реального часу.

Сформовано базові концептуальні засади методів оптимального оцінювання вектору стану навігаційних параметрів інтегрованого навігаційного комплексу, що на відміну від існуючих ґрунтуються на розділенні на нелінійну частину (КЕНС) із використанням алгоритмів точкової фільтрації та лінеаризовану частину (БІНС) із розширеним фільтром Калмана.

Удосконалено методи калібрування датчиків БІНС, введено розрахунок нев'язки вимірювань для оцінки адекватності калібрування, додатково для ДКШ введено аналіз стаціонарності похибки зміщення нуля.

Реалізовано експериментальний зразок інтегрованої навігаційної системи, що дозволяє проводити дослідження методів комплексної обробки за реальними даними. Ефективність інтегрованої системи у 2,2 рази вища ніж у зарубіжного аналога.

Результати дослідження впроваджено на ДПВО "Київприлад", ДП "Антонов", ДП "Оризон-Навігація"та у навчально-науковий процес Національного авіаційного університету.

 

Кількість публікацій: 67, в т.ч. за тематикою роботи навчальний посібник, 30 статей (5 – у зарубіжних виданнях), 36 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 2 та 18 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 5. Отримано 8 патентів України на корисну модель.