Ви є тут

Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки


Номер роботи - M 20 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автор: Герасименко А.Г., д.е.н.

Автором на основі теоретичних і емпіричних досліджень визначено канали та інструментарій поширення ринкової влади в економіці, встановлено величину втрат суспільного добробуту від ринкової влади в Україні на рівні 33% ВВП.

Створено наукові основи сучасної теорії ринкової влади як базової теоретичної матриці ринкового аналізу. Сучасна економіка не може розглядатися на основі моделей досконалої і, навіть, недосконалої конкуренції, оскільки в них ринкова влада є чинником зовнішнього впливу, тоді як в сучасній економіці вона є однією із внутрішніх детермінант розвитку.

Сформовано базові концептуальні засади дослідження деформуючого впливу ринкової влади на основні економічні процеси, в тому числі процес інноваційної трансформації економіки. Запропоновано змінити методологічні засади формування і реалізації конкурентної політики держави в напрямку її конвергенції з іншими видами економічної політики. Відповідну методологію деталізовано до рівня конкретних пропозицій центральним та місцевим органам влади.

Реалізовано пропозиції автора щодо прогнозування структурних змін на асиметрично олігопольних ринках, застосування довгострокового підходу до оцінки структурних передумов розвитку конкуренції, обґрунтування переліку пріоритетних ринків для реалізації конкурентної політики.

 Результати дослідження впроваджено в діяльність Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольного комітету України, Державної регуляторної служби, органів державної влади на місцях.

Економічний ефект від впровадження результатів дослідження  становить близько 176 млн.грн.

 

Кількість публікацій: 113, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 5 посібників, 54 статті (8 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 62 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 4.