Ви є тут

Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами


Номер роботи - M 52 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка.

Автор: Козачок О.П., к.ф.-м.н., Куротчин Л.Р., к.ф.-м.н.,  Яцик І.М.

Авторами сформулювано задачі для кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами з урахуванням механічного впливу газорідинного заповнювача зазорів, міжфазних пластинчастих ділянок на продовженні тріщин і ширини ділянки контакту берегів тріщин, розроблено методики дослідження цих задач.

На основі отриманих розв’язків задач досліджено вплив навантаження, механічних та геометричних параметрів складників структур на контактні напруження, коефіцієнти інтенсивності зусиль, згинальних і крутних моментів та поперечних сил, ширину області контакту берегів тріщини, довжини зон пластичності, розкриття у вершинах тріщини, тиск заповнювача зазорів, контактне зближення та контактну податливість тіл.

Результати роботиформують теоретичне підґрунтя для вивчення контактної поведінки технічних і природних структур в різних газорідинних середовищах та дають можливість точніше оцінити критичне навантаження і залишковий ресурс пластинкових елементів конструкцій з тріщинами після виявлення макротріщин наприкінці проектного терміну експлуатації чи внаслідок інспекційного огляду.

Результати дослідження можуть бути застосовані в трибології, біомеханіці, машинобудуванні та геофізиці.

Кількість публікацій: 62, в т.ч. за тематикою роботи 25 статей (6 – у зарубіжних виданнях), 31 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 25 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 6.