Ви є тут

Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну

Автор: Васильчук Є.О., д.політ.н.

На основі теоретичних досліджень автором визначено ідейно-політичну сутність молодіжного політичного радикалізму та екстремізму в Україні, встановлено його об'єктивні умови і чинники ескалації, сформовано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Проведено ґрунтовний аналіз культурно-ідеологічних засад політичного радикалізму та екстремізму в Україні, досліджено механізми формування радикалістських ідеологічних доктрин, виявлено ремінісценції, алюзії та прямі текстуальні запозичення з різноманітних ідеологічно ангажованих творів.

Здійснено структурування та аналіз загроз національній безпеці України з боку екстремістських спільнот і саморадикалізованих осіб. Сформовано базові концептуальні засади дослідження виявів політичного радикалізму та екстремізму у реальному політичному житті України.

Запропоновано рекомендації щодо профілактики, запобігання та протидії цим явищам у молодіжному середовищі України.

Отримані результати впроваджено у діяльність 8 науково-дослідних і навчальних установ та органів державної влади, що підтверджується відповідними довідками та актами.

 

Кількість публікацій: 57, в т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 39 статей (13 – у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 23 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс =3.