Ви є тут

Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації


Номер роботи - M 54 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

Автор: Карпаш М.О., д.т.н., Доценко Є.Р., к.т.н., Тацакович Н.Л., к.т.н., Рибіцький І.В., к.т.н.

Вирішено важливу науково-технічну проблему – розроблено нові комплексні підходи до визначення фізико-механічних і геометричних характеристик обладнання і споруд довготривалої експлуатації неруйнівними методами шляхом розроблення нових методів сумісного вимірювання стандартизованих характеристик (теплопровідність, питомий електричний опір, електромагнітні параметри) конструкційних сталей, розроблення нового методу оброблення дефектоскопічної інформації для безконтактного акустичного вимірювання товщини обладнання і ідентифікування типів експлуатаційних і виробничих дефектів; розроблено відповідні технічні засоби, а також розроблено методичне та інформаційне забезпечення визначення досліджуваних характеристик матеріалів та їх деградації.

Розроблено наукові засади та методологію комплексного неруйнівного контролю параметрів, відповідальних за технічний стан обладнання і споруд, що дає змогу за високих рівнів завад надійно виявляти різні види дефектів; метод класифікації дефектів типу порушення суцільності матеріалу за ознакою його заводського чи експлуатаційного походження, що можуть бути використані, в т.ч. для внутрішньотрубної діагностики; неруйнівні методи визначення границі плинності (міцності) та ударної в’язкості матеріалу металоконструкцій в експлуатаційних умовах. Розроблено і впроваджено нові технічні засоби, технології та нормативні документи, які реалізують можливість багапопараметрового діагностування і дають можливість в експлуатаційних умовах здійснювати контроль важливих характеристик (границя плинності/міцності, ударна в’язкість) і залишкової товщини (корозійного пошкодження) об’єктів нафтогазового комплексу.

Перевагою технічних засобів у порівнянні з вітчизняними і закордонними аналогами є те, що в процесі їх розроблення була застосована методологія алгоритмів штучних нейронних мереж, що створило передумови для спрощення технічних засобів неруйнівного контролю, підвищенню точності і розширенню меж застосування окремих методів. Про світовий рівень свідчать розроблені авторами нормативні документи, гармонізовані з міжнародними та європейськими, виступи на ряді міжнародних конференцій, а також участь авторів в реалізації проектів INOGATE, TEMPUS, ENPI, досвід успішної співпраці із міжнародними, європейськими та міждержавними технічними комітетами зі стандартизації (ISO/TC 67, CEN/ТС 12, МТК 523), міжнародним товариством інженерів-нафтовиків.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи досягається завдяки своєчасному виявленню невідповідних металоконструкцій та виведенню їх з експлуатації, забезпеченню відпрацювання повного технічного ресурсу обладнання за показниками відповідності фактичних фізико-механічних і геометричних характеристик нормативним значенням та умовам експлуатації та зменшення витрат, пов’язаних із ліквідацією відмов та техногенних аварій.

Кількість публікацій: 250, в т.ч. 3 монографії, 59 статей, 61 теза доповідей. Отримано 7 патентів.