Ви є тут

Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту


Номер роботи - M 40 ПОДАНА

Представлено Сумським державним університетом.

Автор: к.ф.-м.н. Дворниченко А.В.

Автором на основі теоретичних досліджень і числових експериментів визначено, що збільшення енергії взаємодії адсорбату та інтенсивності нерівноважних реакцій приводить до зменшення середнього розміру структур адсорбату.  Доведено, що  збільшення коефіцієнту адсорбції приводить до переходу від конфігурації з структурами адсорбату до конфігурації з вакансійними структурами через конфігурацію з лабіринтною структурою. Встановлено, що на ранніх стадіях еволюції системи внаслідок конкуренції процесів адсорбції та десорбції, спостерігається осциляторний режим формування островів адсорбату при епітаксіальному рості, частота температурних осциляцій збільшується з потоком осадження.

 Отримані результати узгоджуються з відомими результатами експериментальних досліджень процесів формування нано-розмірних структур адсорбату при конденсації та при епітаксіальному рості кристалів.

Запропоновано нові математичні моделі для дослідження динаміки росту відокремлених нано-розмірних структур адсорбату при конденсації та епітаксіальному рості з урахуванням локальних змін температури. Реалізовано процедуру числового моделювання процесів формування та росту відокремлених одно-шарових та багато-шарових структур адсорбату на гратках з квадратною та гексагональною симетрією.

Кількість публікацій: 27, у т.ч. за тематикою роботи 7 статей (4 – у зарубіжних виданнях), 4 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 122 (згідно з базою даних SCOPUS), h-індекс = 6 та 120 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 7.