Ви є тут

Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту


Номер роботи - M 56 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка

Автор: Стецко М. М., к.ф.-м.н., Сергієнко О. М., к.ф.-м.н., Кузьмак А. Р.,к.ф.-м.н. ,Гнатенко Х. П.

 Створено основи для побудови квантових логічних елементів, а саме досліджено еволюцію спінових систем, які є базовими для побудови регістра квантового комп’ютера. Досліджено проблему оптимальної еволюції класичних систем. Отримано низку фундаментальних результатів у галузі квантової механіки та космології. Досліджено вплив ефектів планківських масштабів на властивості одно- та багаточастинкових систем у просторі з деформованими комутаційними співвідношеннями. Вивчено вплив мінімальної довжини на термодинамічні характеристики чорної діри Шварцшильда. Запропоновано модель темної енергії як скалярного поля з баротропним рівнянням стану і досліджено властивості такого поля. На основі результатів досліджень еволюції спінових систем отримано умови для реалізації квантових логічних елементів. Вирішено ряд фундаментальних проблем, пов’язаних із впливом планківських масштабів на властивості фізичних систем. Покращено оцінки величини кванта простору. На параметри космологічних моделей з динамічною темною енергією з баротропним рівнянням стану накладено обмеження шляхом порівняння теоретичних передбачень з відповідними спостережуваними даними. Запропоновано нові підходи для дослідження властивостей фізичних систем, зумовлених впливом планківських масштабів, зокрема модифіковану теорію збурень, а також для оцінки розрізнюваності моделей темної енергії. Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач, пов’язаних з вирішенням фундаментальних проблем у квантованому просторі та з вивченням композитних спектрів квазарів, а також запропоновано нові методи для реалізації квантових обчислень. Результати циклу праць мають важливе значення для розвитку квантової інформатики, реалізації квантових комп’ютерів, пояснення високоточних експериментальних даних, фізичної космології та обробки даних спостережень позагалактичної астрономії.

Кількість публікацій: 147, в т.ч. за темою роботи 27 статей (19 - у зарубіжних виданнях), 74 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 204 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс =10.