Ви є тут

Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини


Номер роботи - M 50 ПОДАНА

Представлено Інститутом прикладної фізики НАН України.

Автори: к.ф.-м.н. Кузнецов В.М., Трофименко Я.В.

 Авторами встановлено залежність ступеня кристалічності та мікроструктури апатитних покриттів, отриманих методом термодепозиції на титанових підкладках, від температури підкладки. Одержано залежності атомарного співвідношення кальцію до фосфору та маси покриття від температури, а також приросту маси покриття від часу синтезу.

На основі цих залежностей установлено оптимальні параметри отримання таких покриттів. Установлено, що збільшення частки хітозану в композитах на основі апатиту приводить до збільшення кількості β-трикальційфосфату, що виділився після відпалювання. Вперше запропонована та апробована методика оцінки кількості карбонату та його локалізації в структурі апатиту за допомогою термопрограмованої екстракції газової проби з хроматографічною реєстрацією.

Одержані результати дозволяють оцінити вплив фізико-хімічних факторів на кристалічну структуру і мікроструктуру біоматеріалів на основі апатиту. Зміни параметрів кристалічної структури та мікроструктури біоматеріалів приводять до зміни їх біомедичних і механічних властивостей.

Систематизація якості та ступеня змін властивостей кристалічної структури фосфатів кальцію під впливом фізико-хімічних факторів сприяє створенню біопрепаратів із заданими параметрами: ступенем розчинності, механічною міцністю, додатковими властивостями та ступенем біоміметичності.

Кількість публікацій: 80, у т.ч. за тематикою роботи 30 статей (20 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 121/6 Google Scholar – 178/7.