Ви є тут

Методи та технології розроблення та впровадження ґарантоздатних систем на основі Інтернету речей


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним аерокосмічним університетом імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Автори:
1. ІЛЛЯШЕНКО Олег Олександрович – кандидат технічних наук, доцент Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
2. КОЛІСНИК Марина Олександрівна – докторантка, кандидат технічних наук, доцент Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
3. СТРЄЛКІНА Анастасія Андріївна – аспірантка, асистент Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
4. КОЦЮБА Ігор Васильович – кандидат технічних наук, головний інженер проекту Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України

Розроблено концепцію, принципи забезпечення ґарантоздатності інформаційно-керуючих систем критичного застосування на основі Інтернету речей (ІСКІР), які базуються на розвитку парадигми фон Неймана створення надійних і безпечних систем на основі недостатньо надійних і безпечних компонентів.

Розроблено нормативний профіль ІСКІР, який враховує та гармонізує перелік і зміст вимог міжнародних і національних стандартів, що надає змогу приймати рішення щодо відповідності таких систем вимогам з точки зору безвідмовності, готовності, функційної та кібербезпеки. Досліджено математичні моделі й методи оцінювання продуктивності, готовності, функціональної та кібербезпеки ІСКІР та методи створення ґарантоздатних ІСКІР для різних комплексів (медичних, енергетичних, індустріальних, комунікаційних тощо) та забезпечення їх надійності та безпечності при розробленні, модернізації та використанні.

Впроваджено інструментальні засоби та інформаційні технології підтримки прийняття рішень при створенні, модернізації та забезпеченні ґарантоздатності ІСКІР для медичних, енергетичних, індустріальних, комунікаційних систем і комплексів. Це забезпечило суттєве підвищення показників безвідмовності, готовності, безпечності для систем на основі Інтернету речей, які проектуються та експлуатуються.

Кількість публікацій: 89, в т.ч. 8 англомовних монографій, 2 навчальних посібника, 36 статей (2 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 41 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 48/3, Scopus – 128/6, Google Scholar – 253/8. Отримано патент України на корисну модель.