Ви є тут

Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом


Номер роботи - M 49 ПОДАНА

Представлено Сумським державним університетом.

Автор: Москаленко В.В., к.т.н.

Метою праці є підвищення функціональної ефективності здатної самонав-чатися автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП), що функціонує за умов апріорної невизначеності, обумовленої довільними початковими умовами та впливом неконтрольованих збурюючих факторів на технологічний процес. Наукова новизна одержаних результатів полягає у створенні нової інформаційно-екстремальної технології аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи підтримки прийняття рішень (СППР) у складі АСКТП, що включає: комплекс категорійних моделей та інформаційний критерій оцінки функціональної ефективності, що дозволяє шляхом оптимізації просторово-часових параметрів функціонування СППР надати АСКТП властивість адаптивності при її функціонуванні за умов апріорної невизначеності; методи побудови ієрархічних, вкладених гіперсферичних та мультімодальних гіпереліпсоїдних вирішальних правил, що дозволяють підвищити оперативність навчання СППР та достовірність розпізнавання функціональних станів АСКТП; метод прогнозтичної класифікації, що дозволяє визначити момент перенавчання СППР для корекції вирішальних правил в процесі функціонування АСКТП; алгоритм оптимізації часових інтервалів спостереження, кроку квантування реалізацій образу в часі та ретроспективного зсуву моментів часу зчитування ознак розпізнавання для підвищення точності класифікації функціональних станів нестаціонарного технологічного процесу; метод інформаційно-екстремального машинного навчання за незбалансованими даними з різнотипними ознаками розпізнавання, що дозволяє здійснювати машинне навчання без попередньої обробки навчальних даних; метод автоматизації формування вхідного математичного опису СППР шляхом інформаційно-екстремального кластер-аналізу вхідних даних з одночасною оптимізацією словника ознак розпізнавання, що дозволяє підвищити функціональну ефективність навчання СППР при невизначеному алфавіті класів розпізнавання. Практичне значення одержаних результатів полягає в застосування в АСКТП інтелектуальної технології, здатної моделювати когнітивні процеси притаманні людині при прийнятті рішень, що дозволяє підвищити точність та оперативність керування, конкурентоспроможність виробів та зменшити вплив людського фактора на виробничий процес. Моделі, методи, алгоритми і пакети прикладних програм проектування здатної самонавчатися СППР при розв’язанні задач керування вирощуванням великогабаритних сцинтиляційних монокристалів із розплаву використано в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків).

Кількість публікацій: 24, в т.ч. 15 статей (2 - у зарубіжних виданнях), 6 тез доповідей. Отримано патент.