Ви є тут

Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей


Номер роботи - M 51 ПОДАНА

Представлено Миколаївським національним університетом імені В.О.Сухомлинського.

Автор: Булгакова О.С.,к.т.н., Зосімов В.В., к.т.н.

Мета: оцінити та спрогнозувати соціально-економічні явища та екологічні процеси системного характеру на прикладі півдня України в умовах неповноти інформації; конструювання та реалізація типової інформаційної технології комп’ютерного моніторингу стану складних процесів різного рівня.

Предмет дослідження: інтелектуальні технології моделювання і прогнозування соціально-економічних та екологічних складових та їх динамічна взаємодія в досліджуваних системах.

Об’єкт дослідження: процес моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів системного характеру в умовах неповноти інформації.

Методи дослідження: методологія індуктивного моделювання складних систем, узагальнений ітераційний алгоритм методу групового урахування аргументів, теорії рівноваги, сучасні гіпотези та теорії соціально-економічного та екологічного розвитку, методики проведення обчислювальних експериментів, сучасні мережеві технології, grid-системи.

Теоретичні та практичні результати: • проаналізована задача інформаційної підтримки прийняття оперативних рішень. Запропонована концепція розв’язування задач оцінювання стану та прогнозування процесів; • розвинено теорію індуктивного моделювання, а саме узагальнений ітераційний алгоритм методу групового урахування аргументів, як ефективного методу побудови завадостійких моделей для прогнозування складних процесів і систем за експериментальними даними; • розроблено концепцію конструювання алгоритмів індуктивного моделювання на основі використання активних нейронів та ідей гібридизації; • створено інформаційну технологію для дослідження взаємодії соціально-економічних та екологічних складових в існуючих екосистемах півдня України для підтримки рішень з управління складними системами різної природи; • сконструйовано інтелектуальні засоби розпаралелювання операцій в ітераційних алгоритмах для використання на кластерних обчислювальних комплексах; • ефективність розроблених методів та засобів продемонстровано на прикладах розв’язання реальних задач моделювання, прогнозування соціально-економічних та екологічних складових півдня України..

Кількість публікацій: 19, в т.ч. монографія, навчально-методичний підручник, 8 статей, 7 тез доповідей. Отримано 2 свідоцтва про авторське право.