Ви є тут

Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією


Номер роботи - M 44 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет"

Автор: Лозинський В.Г., к.т.н., Саїк П.Б., к.т.н.

На основі встановлених закономірностей зміни режимів роботи підземних газогенераторів з урахуванням напружено-деформованого стану гірського масиву, фізичних швидкостей та кінетики протікання термохімічних реакцій навколо підземного газогенератора вирішене нове актуальне науково-практичне завдання з обґрунтування раціональних параметрів відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією. Встановлено закономірності зміни підготовки та режиму роботи підземного газогенератора при відпрацюванні зближених тонких пластів в зонах геологічної порушеності гірського масиву, що дозволяють обґрунтувати раціональні параметри технології свердловинної підземної газифікації вугілля.

Визначено раціональні технологічні параметри роботи підземних газогенераторів та розроблено рекомендації щодо відпрацювання запасів вугілля із запропонуванням практичних рішень стосовно вигазовування тонких вугільних пластів, що дозволить розширити область застосування технології свердловинної підземної газифікації. Про світовий рівень свідчать участь авторів у виконанні  міжнародних проектів: HUGE “Hydrogen oriented underground coal gasification for Europe” та низки інших. Економічний ефект від впровадження розробок, що проведений на основі встановлення місячного прибутку від реалізації отриманої енергії та хімічних продуктів з генераторного газу вигазованих тонких вугільних пластів, становить 112 – 114 тис. грн. на місяць залежно від наявної системи газогенераторів та геометричних розмірів ділянки.

Кількість публікацій: 48, в т.ч. 2 колективні монографії, 41 стаття (9 - у зарубіжних виданнях), 16 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 патентами.