Ви є тут

Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю


Номер роботи - M 39 ПОДАНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського

Автор: Славко О.Г., к.т.н., Костенко П.П., к.т.н.

Створено інформаційні технології обробки мережевих даних в інфокомунікаційних системах, які спрямовані на підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації інформаційних систем, побудованих на базі комп’ютерних мереж та реляційних баз даних, за рахунок зменшення впливу кіберзагроз на механізми функціонування систем передачі, обробки та зберігання даних. Отримано низку фундаментальних результатів у галузі систем керування потоками даних, а саме, розроблено методи параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі локальної моделі керованого процесу, оптимізації запитів до баз даних на основі дискретного алгоритму локальної моделі керованого процесу, перехоплення та блокування мережевих пакетів на основі технології WFP.

Запропоновано нові підходи у параметричній ідентифікації математичних моделей процесів передачі мережних даних, керуванні перевантаженнями в буферних чергах мережних маршрутизаторів в задачах уникненні DoS- і DDoS-атак, зовнішньої оптимізації синтезу SQL-запитів за умов інформаційної невизначеності структури баз даних в задачах компенсації впливу кібератак на автоматизовані системи управління робочим місцем, ідентифікації вмісту мережевих пакетів на мережевому та транспортному рівнях моделі OSI в задачах захисту від AdWare загроз. Здійснено постановку нових нетрадиційних задач аналізу впливу параметрів комп’ютерної мережі та інформаційних систем на результати функціонування процесів передачі даних з урахуванням наявності інформаційної та параметричної невизначеності.

Результати  роботи мають значення для діяльності організацій та підприємств, які використовують в процесах забезпечення інформаційного обміну даними сучасні комп’ютерні системи та мережі, для вирішення проблеми протидії кібератакам та їх наслідкам на інформаційні потоки.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. за темою роботи 26 статей (10 - у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 4 авторськими свідоцтвами.