Ви є тут

Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом


Номер роботи - M 45 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державним вищим навчальним закладом «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Автор: Лихачова О.В., к.т.н., Колесніков М.В., к.т.н., Марченко В.А., к.т.н.

Мета роботи – розширення і поглиблення уявлень щодо деформування, механізму втрати стійкості і факторів, які відіграють вирішальну роль при випучуванні реальних поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (НДС).

Одержано нові дані щодо деформування і випучування кругових поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок за наявності: 1) неперіодичних локальних квазістатичних збурень (ЛКЗ) при різному характері та різних умовах прикладення поздовжнього стискання (5 схем ); 2) одиночних поперечного або поздовжнього розрізів для схем 1-5; 3) неоднорідного періодичного в окружному напрямку НДС, обумовленого неоднорідностями навантаження або формою серединної поверхні. Побудовано криві рівноважних станів оболонки локальної закритичної конфігурації для схем 1-5. Вперше виявлено ряд ефектів у деформуванні і випучуванні розглянутих оболонок. Встановлено загальні характерні особливості поведінки розв’язків лінійної і геометрично нелінійної задачі випучування оболонок з одним розрізом для схем 1-5. Вперше розрахунковим шляхом виявлено негативний ефект «статичного резонансу» для циліндричної оболонки, суть якого полягає в різкому зниженні навантаження її випучування при періодичній в окружному напрямі змінності НДС, що відповідаю змінності першої форми власних поперечних коливань оболонки.

Науково-практична значимість роботи полягає  в розробці методики розрахунку у середовищі ПК ANSYS тонкостінних оболонкових конструкцій з істотно неоднорідним НДС, яка дозволяє вірогідно оцінити навантаження їх випучування і вичерпання несучої здатності;  в демонстрації широких можливостей використання ПК ANSYS для розв’язання складних нелінійних прикладних задач деформування і стійкості оболонок, а також можливості заміни дорогих випробувань реальних оболонок чисельними експериментами.

Кількість публікацій: 44, в т.ч. монографія, 31 стаття (3 - в базі даних Scopus)