Ви є тут

Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження


Номер роботи - M 37 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України.

Автори: к.ф.-м.н. Горун О.П., Бурик О.О.

Метою роботи є розробка числової методики визначення і дослідження параметрів термомеханічного стану конструкцій складної геометричної форми та структури за інтенсивного термосилового навантаження та розробка методики аналітичного визначення нестаціонарних температурних полів та зумовлених ними квазістатичних напружень і переміщень у плоскошаруватих (трискладових) термочутливих тілах.

Авторами  побудовано з використанням методу скінченних елементів і однокроко­вих багатопараметричних різницевих алгоритмів методику визначення і дослідження термомеханічного стану структурно-неоднорідних анізо­тропних тіл складної геометричної форми за дії високоградієнтних нестаціонарних температурних полів та інтенсивного силового наванта­ження з урахуванням температурної залежності теплофізичних і фізико-механічних характеристик від температури та пружно-пластичного характеру деформування. 

Розроблено програмне забезпечення і досліджено термомеханічну поведінку будівельних конструкцій під час пожежі, структурно-неоднорідних елементів ракетної техніки з композитних матеріалів за інтенсивного силового навантаження та високоградієнтного нерівномірного нагріву до надвисоких температур, а також захисних оболонок термоелектричних перетворювачів різних типорозмірів, які захищають чутливі елементи від руйнівного впливу вимірювального середовища.

Використання уточнених математичних моделей і методів надало можливість отримати адекватніші оцінки вогнетривкості будівельних конструкцій, коефіцієнти запасу міцності елементів ракетної техніки і енергетичного обладнання та їхнього експлуатаційного ресурсу.

Кількість публікацій: 36, у т.ч. за тематикою роботи монографія (видана за кордоном), 13 статей, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 10 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 2.