Ви є тут

Моральні засади правомірної поведінки


Номер роботи - M 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України.

Автори: к.ю.н. Свириденко Г.В., к.ю.н. Сунєгін С.О.

Завдяки комплексному підходу до розуміння сутності та природи феномену "правомірна поведінка" обґрунтовано, що формування її належного рівня передбачає удосконалення не лише формально-юридичних засад її забезпечення, а й розвиток у суб’єктів внутрішньо усвідомленої морально-ціннісної системи координат.

Визначено, що реальний зміст правомірної поведінки, особливо соціально активної, виходить за межі відповідних моделей, закріплених у правових нормах, і передбачає певне моральне насичення.

Встановлено об’єктивні та суб’єктивні чинники формування і реалізації правомірної поведінки, у тому числі соціально активної. Створено наукові основи дослідження проблематики правомірної поведінки у контексті взаємодії, взаємозв’язку та взаємообумовленості права і моралі.

Сформульовано шляхи формування належного рівня правомірної поведінки, зокрема, через позитивний вплив на моральну свідомість особистості як її безпосереднього суб’єкта, що надає змогу належним чином упорядкувати внутрішні мотиви правомірної поведінки і забезпечити таким чином її найвищий соціально корисний ефект.

Результати дослідження впроваджено у освітньо-педагогічний процес ВНЗ України та в рекомендації для громадських організацій і органів державної влади.

Кількість публікацій: 22, в т.ч. за тематикою роботи 4 монографії, 18 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно з базою даних Google Scholar складає відповідно: 5/2.