Ви є тут

Розвиток підприємництва в умовах реалізації стратегії «зеленого» зростання: облік, аналіз та управління


Номер роботи - M 20 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Автор: к.е.н. Мурована Т.О.

Автором удосконалено нормативно-правове забезпечення здійснення підприємництва на основі доповнення принципів гармонізації національних і міжнародних стандартів з екологічного управління та розробки концептуальних напрямів адаптації податкового законодавства України до нормативно-правових актів ЄС.

Запропоновано порядок відображення податкових різниць в обліковій системі на рахунках відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань. Розроблено рекомендації щодо застосування аналітичних процедур з перевірки податкового навантаження на підприємства шляхом розрахунку його фактичного та граничного рівнів.

Розроблено структурно-логічну модель управління розвитком «зеленого» бізнесу з урахуванням етапності здійснення процедур та його методичного забезпечення.

Запропоновані заходи сприятимуть розвитку сектору екологічного підприємництва, збереженню та ефективному використанню ресурсів, зменшенню деструктивного впливу виробничої діяльності на довкілля, посиленню ролі наукових досліджень в частині розробки «зелених» технологій та інновацій.

Кількість публікацій: 57, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 2 навчальні посібники, 20 статей (3 – у зарубіжних виданнях), 11 навчально-методичних праць, 22 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 19 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.