Ви є тут

Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України


Номер роботи - M 16 ПОДАНА

Представлено Інститутом української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України.

Автор:  к.і.н. Сергієнко В.Г.

Дослідження присвячено комплексному вивченню становлення та діяльності православних церковних братств Лівобережної України в 1864 – 1917 рр.

 Автором проаналізовано передумови заснування православних церковних братств. Висвітлено питання становлення мережі братських організацій Лівобережної України. Розглянуто структуру та повноваження органів управління братствами. Досліджено зміну динаміки чисельності членів братств, їх соціальний та статевий склад. Вивчено джерела та обсяги фінансування, а також напрямки та норми видатків братств.

Описано діяльність братських організацій Лівобережної України у сфері релігійної освіти, зокрема щодо сприяння розвитку системи початкових навчальних закладів духовного відомства. У контексті вивчення релігійно-просвітницького напряму роботи братств розглянуто тематику, типову процедуру проведення та слухацький контингент народних читань та співбесід. Схарактеризовано діяльність братств у сфері бібліотечної і видавничої справи.

Визначено організаційні форми та розкрито зміст, а також регіональну специфіку місіонерської активності православних церковних братств Лівобережної України протягом періоду, що вивчається. Досліджено практику доброчинної допомоги братських організацій регіону. Висвітлено внесок православних братств Лівобережної України у розвиток місцевих церковно-історичних студій. Визначено місце та значення цих церковно-громадських організацій в структурі Російської православної церкви.

Кількість публікацій: 32, у т.ч. за тематикою роботи 12 статей (2 – у зарубіжних виданнях), 17 тез доповідей.