Ви є тут

Державна фінансова політика суспільного розвитку


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.

Автори: д.е.н. Козарезенко Л.В., д.е.н. Макогон В.Д., к.е.н. Пасічний М.Д.

Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та удосконалення методологічних положень формування і реалізації державної фінансової політики суспільного розвитку.

Обґрунтовано доцільність інституційних змін щодо формування і реалізації державної фінансової політики суспільного розвитку, що сприятимуть посиленню її стимулюючої функції в умовах економічних перетворень. Визначено, що базовими принципами формування фінансової політики країни із емерджентною економікою на стадії розвитку її інституційної структури є логічна послідовність, адаптивність, альтернативність, системність, інституційна визначеність та нейтральність.

Зроблено висновок, що послідовне і виважене застосування інструментів фіскальної політики у сфері забезпечення суспільного розвитку є передумовою формування інституційного середовища. Реалізація зазначеного сприятиме зниженню рівня нерівномірності розподілу доходів населення, підвищенню якості та доступності публічних послуг, удосконаленню системи критеріїв щодо отримання соціальної допомоги, зростанню рівня якості та середньої тривалості життя, створенню конкурентоздатного освітнього та наукового середовища.

Перевагою представленого наукового дослідження є розробка стратегічних напрямів фінансової політики суспільного розвитку, враховуючи потребу утримання соціальної стабільності в суспільстві, технологічної модернізації вітчизняної економіки, розвитку людського потенціалу та розбудови інституційної інфраструктури фінансової системи. Науковою цінністю є поглиблення теоретико-методологічних засад формування фінансово-бюджетної політики держави.

Кількість публікацій: 163, в т.ч. 8 монографій (2 – видані за кордоном), 122 статті (9 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 4/2; Google Scholar – 327/9.