Ви є тут

Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації


Номер роботи - M 39 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національним університетом "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка".

Автори:
1. ДЖИГОРА Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, старший викладач Національного університету імені Юрія Кондратюка
2. ГЛУШКО Аліна Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент Національного університету імені Юрія Кондратюка
3.ЯНКО Аліна Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент Національного університету імені Юрія Кондратюка.

Обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення впливу діджиталізації на національну економіку й національні економічні інтереси шляхом визначення та врахування сукупності загроз інформаційній безпеці України, які виступають деструктивними факторами розвитку національної економіки.

Розроблено концепти синергетичного підходу до забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації, що базуються на положеннях нової парадигми використання можливостей, пов’язаних з розвитком інформаційних технологій.

Розроблено методи і засоби оперативного контролю та діагностики помилок даних у  системі залишкових класів, заснованих на використанні сформованої позиційної ознаки непозиційної кодової структури, що дозволяє підвищити оперативність контролю й захисту економічних даних, та є елементом інформаційної безпеки економіки. Розглянуто варіанти використання розробленого методу оперативної корекції для вирішення задачі виправлення помилок у реальному часі. Сформовано концепцію розвитку високонадійних комп'ютерних систем обробки даних як одного із методів забезпечення безпеки національної економіки в умовах діджиталізації.

Кількість публікацій: 164, в т.ч. 8 монографій (3 - закордонні), 45 статей (7 – у англомовних журналах з імпакт-фактором), 111 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1/1, Scopus – 40/3, Google Scholar – 97/3. Отримано 7 патентів України на винахід, 12 патентів України на корисну модель.