Ви є тут

Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів


Номер роботи - M 88 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Ужгородським національним університетом.

Автор: Малаховська Т.О., к.х.н., Філеп М.Й.,  Погодін А.І.

Роботу присвячено актуальній проблемі сучасного неорганічного матеріалознавства: пошуку нових і вдосконаленню параметрів відомих функціональних матеріалів з метою подальшого їх використання в якості робочих елементів для електронної техніки (твердотільна іоніка, пристрої на базі термоелектричних та нелінійно-оптичних властивостей).

Важливим аспектом у даній проблемі є пошук та одержання речовин із контрольованим та передбачуваним набором властивостей. Під час виконання робіт проведено ґрунтовне та систематичне дослідження фізико-хімічної взаємодії у системах на основі халькогенідних та галогенхалькогенідних сполук: Tl–Sn(Pb)–X, Tl2X–SnX–PbX, Tl2X+Sn(Pb)X'↔Tl2X'+Sn(Pb)X (де X, X' - S, Se, Te, X≠X'), CuI–CsI–RbI і Cu2S–CuHal(Hal–Br, I)–P2S5. Вперше побудовано відповідні діаграми стану для встановлення кореляцій склад – властивість в досліджуваних багатокомпонентних системах.

В результаті одержано якісні монокристалічні зразки сполук Tl4SnS3(Sе3, Tе3), Tl4PbSе3(Те3), Tl4SnS4, Tl2SnS3, а також Cu6PS5I(Br), Cu7PS6 та твердих розчинів на їх основі. Вивчено термоелектричні, нелінійно-оптичні властивості отриманих халькогенідних кристалів та досліджено властивості електродів на основі монокристалів галогенхалькогенідів у купрумвмісних розчинах.

Кількість публікацій: 85, в т.ч. за тематикою роботи 34 статті. Отримано 12 патентів.