Ви є тут

Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc


Номер роботи - M 32 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Автор: к.пед.н. Попель М.В.

Теоретично обґрунтовано методику та розроблено модель використання хмарного сервісу CoCalc як засобу формування професійних компетентностей учителів математики.  Уточнено професійні компетентності учителів математики, формування яких доцільно здійснювати з використанням CoCalc, напрями використання хмарного сервісу CoCalc у навчанні майбутніх учителів математики, показники і рівні визначення сформованості професійних компетентностей. Набули подальшого розвитку теоретико-методичні засади створення та використання комп'ютерно-орієнтованих методичних систем навчання, методика застосування апаратних і програмних засобів інформатизації освіти.

Практичними результатами роботи стали компоненти методики (цільовий компонент, змістовий компонент, форми організації, провідні методи навчання, засоби формування професійних компетентностей) використання хмарного сервісу CoCalc як засобу формування професійних компетентностей учителя математики.

Укладено навчальний посібник для викладачів математичних дисциплін та студентів педагогічних навчальних закладів "Організація навчання математичних дисциплін у SageMathCloud". Створено web-сайт з рекомендаціями для майбутніх учителів математики. Створено електронні освітні ресурси у навчанні учителів математики диференціальної геометрії і топології, диференціальних рівнянь, елементарної математики, теорії ймовірностей та математичної статистики.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Криворізького державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Херсонського державного університету.

Кількість публікацій: 50, в т.ч. монографія, 25 статей (7 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Scopus – 7/2; Google Scholar – 239/6.