Ви є тут

Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України


Номер роботи - M 34 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України»

Автор: Мульска О.П., к.е.н.

 Обґрунтовано науково-методологічні засади і розроблено практичні рекомендації щодо розвитку механізмів регулювання дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України, а також забезпечення належного рівня життя дітей. Отримані наукові результати полягають у розробці інноваційного підходу до моделювання добробуту дітей, задіяних у формування ресурсів домогосподарств України, на основі використання методу зважування індексів багатомірних середніх величин за конкретний період. Авторська методологія сприяє визначенню системи індикаторів рівня життя, соціально-культурного та духовного розвитку дітей (медико-демографічні, інфраструктурні, соціально-економічні та соціально-культурологічні), а також оцінці ефективності програм їхнього соціального захисту з урахуванням об’єктивних закономірностей та особливостей становлення механізмів регулювання дитячої праці в Україні. Запропоновано нові підходи до формування моніторингу дитячої праці, в основу яких покладено поведінкові моделі дітей, задіяних у формування ресурсів домогосподарств України, та оцінці особливостей форм трудової зайнятості дітей та наслідків використання дитячої праці на основі проведеного соціологічного дослідження. Результати циклу мають значення для визначення пріоритетних напрямів реалізації механізмів регулювання дитячої праці у регіонах України з позиції врахування системи заходів соціального захисту дітей, пов’язаних із забезпеченням прав кожної дитини на відповідний рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального та соціального розвитку.

Кількість публікацій: 26 статей в т.ч. 1 зарубіжному виданні, 13 тез доповідей.