Ви є тут

Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку"


Номер роботи - M 29 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Державною установою «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України».

Автор: Сакаль О.В., к.е.н., Третяк Н.А., к.е.н.

Цикл наукових праць складається з 40 публікацій, з них 2 одноосібні монографії і 4 монографії у співавторстві, 24 статті опублікованих протягом 2010–2013 рр.

У циклі наукових праць представлено результати фундаментальних і прикладних наукових досліджень щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного управління земельними відносинами. Розроблено інноваційну концептуальну модель ринково орієнтованих механізмів розвитку земельних відносин в новітніх умовах господарювання в Україні відповідно до положень концепції сталого розвитку, що полягає у визначенні адміністративно-правового, організаційного, фінансово-економічного та соціально-психологічного механізмів із встановленим набором методів та інструментів для підвищення екологічного, економічного та соціального ефекту в усіх сферах суспільної діяльності.

Здійснено ретроспективний аналіз і визначено сучасні тенденції розвитку відносин власності на земельні ресурси в Україні. Удосконалено систему оцінки земель і земельних платежів на рентній основі. Дістали подальшого розвитку теоретико-методологічні засади економічних відносин у сфері землекористування у частині ідентифікації й класифікації екстерналій землекористування у лісовому секторі за джерелом їх походження.

Результати досліджень циклу праць мають практичне значення для наукового обґрунтування державної і регіональної політики в галузі управління земельними ресурсами та охорони довкілля; при розробці стратегій соціально-економічного розвитку областей України; удосконаленні Генеральної схеми планування території України, схем і проектів планування окремих регіонів.

Кількість публікацій: 80, в т.ч. за тематикою роботи 10 монографій, 48 статей (13 - у зарубіжних виданнях), 22 тез доповідей.