Ви є тут

Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства


Номер роботи - M 31 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України.

Автор: к. психол.н. Губеладзе І.Г.

 Автором розроблено концептуальну модель трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Уточнено розуміння трансформації соціальної ідентичності та запропоновано визначення поняття психологічного механізму трансформації соціальної ідентичності як закріпленого у психологічній організації особистості функціонального способу зміни змісту когнітивних, афективних і поведінкових компонентів соціальної ідентичності, у результаті здійснення якого актуалізуються одні і деактуалізуються інші її сфери, змінюється їхня ієрархія та режим функціонування.

Визначено провідні психологічні механізми трансформації соціальної ідентичності молоді сільського походження в міській спільноті. Установлено основні етапи трансформації соціальної ідентичності. Експериментальним шляхом доведено, що під впливом досліджуваних механізмів відбувається переконструювання соціальної ідентичності сільської молоді, яка мігрувала до міста, насамперед територіальної та етнічної ідентичності і самооцінки. Невдоволеність своїм низьким матеріальним станом і низьким рівнем життя розглядається як основний чинник, що спонукає сільську молодь мігрувати у місто, а міграція у свою чергу є спробою долання бідності як стилю життя.

Практичне значення роботи полягає в розробці програм ефективного прогнозування і методів попередження негативних наслідків міграції, а також сприяння оптимізації процесу адаптації і інтеграції сільської молоді у місті, самореалізації особистості в нових умовах; реалізації програм соціальної політики і соціальної роботи із сільською молоддю. Результати дослідження використовуються у роботі практичних психологів ВНЗ та сільських шкіл.

Кількість публікацій: 47, у т.ч. за тематикою роботи 3 монографії, 16 статей (2 – у зарубіжних виданнях). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 10 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 3.