Ви є тут

2016, Премії Президента

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем (Кількість коментарів: 13)
M7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах (Кількість коментарів: 0)
M8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень (Кількість коментарів: 4)
M9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови (Кількість коментарів: 18)
M10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією (Кількість коментарів: 3)
M11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра (Кількість коментарів: 0)
M13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині (Кількість коментарів: 7)
M14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку (Кількість коментарів: 0)
M15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям (Кількість коментарів: 21)
M16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання (Кількість коментарів: 0)
M18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів (Кількість коментарів: 12)
M19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів (Кількість коментарів: 8)
M20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором (Кількість коментарів: 18)
M21 Метрологія термоелектричних матеріалів (Кількість коментарів: 8)
M23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою (Кількість коментарів: 1)
M25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань (Кількість коментарів: 25)
M38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки (Кількість коментарів: 0)
M39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю (Кількість коментарів: 22)
M40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами (Кількість коментарів: 14)
M41 Нові інгібітори для запобігання корозії (Кількість коментарів: 30)
M42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив (Кількість коментарів: 0)
M43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань (Кількість коментарів: 21)
M44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією (Кількість коментарів: 13)
M45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом (Кількість коментарів: 11)
M46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення (Кількість коментарів: 14)
M48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів (Кількість коментарів: 17)
M49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості (Кількість коментарів: 5)
M50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями (Кількість коментарів: 0)
M51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами (Кількість коментарів: 0)
M52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах (Кількість коментарів: 25)
M54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей (Кількість коментарів: 0)
M55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію (Кількість коментарів: 7)
M56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту (Кількість коментарів: 28)
M57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем (Кількість коментарів: 23)
M60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем (Кількість коментарів: 0)
M65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ (Кількість коментарів: 9)
M78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій (Кількість коментарів: 14)
M79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини (Кількість коментарів: 3)
M81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління (Кількість коментарів: 0)
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи Презентація
M12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження (Кількість коментарів: 5)
M22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі (Кількість коментарів: 1)
M31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я (Кількість коментарів: 0)
M47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування (Кількість коментарів: 0)
M53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності (Кількість коментарів: 0)
M58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті (Кількість коментарів: 18)
M59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання (Кількість коментарів: 14)
M69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків (Кількість коментарів: 19)
3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ І МЕДИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією (Кількість коментарів: 9)
M5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози (Кількість коментарів: 15)
M17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників (Кількість коментарів: 3)
M24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів (Кількість коментарів: 15)
M26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів (Кількість коментарів: 6)
M27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні (Кількість коментарів: 7)
M28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу (Кількість коментарів: 17)
M29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива (Кількість коментарів: 9)
M30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи (Кількість коментарів: 5)
M35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень (Кількість коментарів: 20)
M36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (Кількість коментарів: 1)
M37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії (Кількість коментарів: 0)
M61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині (Кількість коментарів: 4)
M62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття (Кількість коментарів: 21)
M63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації (Кількість коментарів: 9)
M64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення (Кількість коментарів: 10)
M66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів (Кількість коментарів: 6)
M67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані (Кількість коментарів: 2)
M80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів (Кількість коментарів: 0)
4. СУСПІЛЬНІ І ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Номер Назва роботи Презентація
M1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття (Кількість коментарів: 11)
M3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств (Кількість коментарів: 10)
M6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання (Кількість коментарів: 16)
M32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства (Кількість коментарів: 0)
M33 Правове регулювання державних закупівель (Кількість коментарів: 0)
M34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України (Кількість коментарів: 41)
M68 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія (Кількість коментарів: 8)
M70 Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох (Кількість коментарів: 12)
M71 Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою (Кількість коментарів: 5)
M72 Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України (Кількість коментарів: 20)
M73 Філософський модус загальної теорії управління (Кількість коментарів: 31)
M74 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (Кількість коментарів: 0)
M76 Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки (Кількість коментарів: 22)
M85 Інноваційні технології у судовій балістиці (Кількість коментарів: 28)
M86 Протидія злочинам у сфері державних закупівель (Кількість коментарів: 22)
5. ПРОМИСЛОВІСТЬ, БУДІВНИЦТВО ТА АГРАРНИЙ КОМПЛЕКС
Номер Назва роботи Презентація
M75 Вплив паратипових та генотипових факторів на продуктивні якості свиней різних генотипів (Кількість коментарів: 0)
M77 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю (Кількість коментарів: 0)
M82 Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів (Кількість коментарів: 28)
M83 Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності (Кількість коментарів: 25)
M84 Адаптивні прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження (Кількість коментарів: 0)