Ви є тут

Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів


Номер роботи - M 26 ПОДАНА

Представлено Інститутом біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.

Автор: Пасічник Г.В., к.б.н.,  Горак І.Р.,  Франскевич Д.В.

Цикл наукових робіт присвячено дослідженню вкладу адаптерного протеїну Ruk/CIN85 до формування та підтримання фенотипу ракових стовбурових клітин (CSCs) і впливу наноматеріалів (фулерена С60) на функціонування трансформованих клітин з подальшою перспективою розробки протипухлинних препаратів. Отримано низку фундаментальних результатів про залучення адапетрного протеїну Ruk/CIN85 до процесу канцерогенезу. Зокрема, виявлено зростання експресії Ruk/CIN85 у первинних пухлинах щитоподібної і молочної залози людини. Показано, що надекспресія Ruk/CIN85 в аденокарциномних клітинах молочної залози та клітинах феохромоцитоми наднирників супроводжується посиленням прояву низки молекулярних ознак СSCs. Встановлено, що Ruk/CIN85 залучений до процесів міграції та інвазії клітин аденокарциноми молочної залози. Разом отримані дані свідчать, що даний адаптерний протеїн може слугувати прогностичним маркером пухлинного процесу і потенційною мішенню для розробки фармакологічних препаратів скерованої дії. Продемонстровано, що вуглецева наноструктура фулерен С60 є нетоксичною та здатна пригнічувати спричинене протипухлинним препаратом цисплатином продукування активних форм кисню у нормальних лімфоїдних клітинах. Фулерен С60 ефективно поглинається лейкемічними клітинами і за умови фотозбудження здатен індукувати апоптичну загибель шляхом підвищення продукції активних форм кисню, збільшення концентрації Са2+ у цитозолі, активації кінази р38, падіння мітохондріального потенціалу та виходу цитохрому с з мітохондрій. Вперше показано, що за комбінованої дії фотозбудженого С60 та цисплатину вдається знизити токсичну концентрацію цисплатину та підвищити чутливість до цисплатину резистентних лейкемічні клітини. Отримані дані демонструють, що дослідження сигнальних мереж ракових стовбурових клітин з метою пошуку потенційних маркерів і мішеней для терапії та спрямована дія на них препаратів, розроблених на основі новітніх наноматеріалів, дозволить підвищити ефективність традиційного лікування онкологічних захворювань.

Кількість публікацій: 53 , в т.ч. монографія, 9 статей (3 - у зарубіжних виданнях), 43 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 1.