Ви є тут

Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем


Номер роботи - M 2 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Полтавським університетом економіки та торгівлі

Автор: Гаркуша С.В., д.т.н.

Розроблено моделі та методи підвищення продуктивності безпроводових телекомунікаційних систем на основі оптимального розподілу мережних ресурсів. У рамках запропонованих моделей та методів формалізовано та отримано розв’язок основних задач розподілу мережних ресурсів із врахуванням особливостей функціонування різнорідних технологій безпроводового зв’язку.

Для багатоканальних багатоінтерфейсних mesh-мереж стандарту IEEE 802.11 запропоновані моделі та методи оптимального розподілу частотних каналів і потокової маршрутизації, у мережах стандарту IEEE 802.16 і технології LTE розроблено моделі оптимального розподілу частотного й частотно-часового ресурсів низхідного каналу зв’язку з дотриманням вимог на необхідну пропускну здатність станцій користувачів. За рахунок представлення mesh-мереж стандарту IEEE 802.16 у вигляді гіперграфу та графу Кьоніга запропоновано модель збалансованого розподілу частотного ресурсу між станціями користувачів.

Удосконалено тензорну модель управління трафіком у безпроводових телекомунікаційних системах із підтримкою якості обслуговування за множиною показників, що враховує можливі втрати пакетів, викликані переповненням буфера черг на маршрутизаторах мережі, та забезпечує тензорну формалізацію умов забезпечення якості обслуговування одночасно за множиною різнорідних показників.Результати досліджень впроваджено у Полтавському університеті економіки і торгівлі,Науково-виробничій організації з обмеженою відповідальністю "СОЛВЕР", Центрі обслуговування мережі в м. Полтава ТОВ "Велтон.Телеком".

Кількість публікацій: 78, в т.ч за темою роботи 29 статей, (10- у зарубіжних виданнях), 45 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора складає 11 (згідно баз даних Scopus), h-індекс - 2. Новизну та конкурентоспроможність захищено 3 патентами.