Ви є тут

Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра


Номер роботи - M 11 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Донецьким фізико-технічним інститутом імені О.О.Галкіна НАН України.

Автор: Бабкін Р.Ю., к.ф.-м.н.

Сучасний рівень квантової хімії та фізики в комплексі зі збільшенням обсягів і швидкостей розрахунків дозволяє досліджувати складні багатоатомні молекулярні системи і міжмолекулярні взаємодії між ними, дає можливість створювати об'єкти, які мають принципово нові властивості, дозволяє прогнозувати властивості нових, в тому числі, нано-структурованих матеріалів.

В роботі продемонстровано ефективність використання модифікованої теорії кристалічного поля для розрахунків електронних спектрів, спінових і орбітальних станів іонів 3d-металів, розміщених в кристалічному полі довільної симетрії. Запропоновано способи визначення ефективного заряду ядра 3d-іону, розташованого в кристалічній матриці довільної симетрії, на основі даних експерименту з електронного парамагнітного резонансу та експериментальних температурних залежностей магнітної сприйнятливості. У рамках квантово-механічного опису вільного багатоелектронного атому з урахуванням спін-орбітальної взаємодії й наближення ефективного заряду ядра на основі експериментальних спектрів оптичного поглинання виконано розрахунок величин ефективних зарядів ядер та одноелектронних констант спін-орбітальної взаємодії вільних 3d-іонів.

Результати роботи можуть бути використані для аналізу спінового і орбітального станів 3d-іонів, а також для інтерпретації або передбачення результатів експериментів з електронного парамагнітного резонансу та вивчення температурних залежностей магнітної сприйнятливості.

Про світовий рівень свідчить спільна робота з вітчизняними та іноземними науковими інститутами та провідними лабораторіями: Інститут фізики конденсованих систем, Брауншвейгський технічний університет, Інститут фундаментальних наук (Корея) та інші.

Кількість публікацій: 15, в т.ч. 6 статей, 9 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 32 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 3.