Ви є тут

Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Автор: Кравчук В.П., к.ф.-м.н.,  Волков О.М., к.ф.-м.н., Попов М.О., к.ф.-м.н., Стародуб І.О., к.ф.-м.н.

Авторами отримано загальний вираз для обмінної енергії криволінійних двовимірних плівок та одновимірних дротів довільної форми. Показано, що кривизна та кручення призводить до появи в обмінній енергії відповідно ефективних анізотропії та взаємодії Дзялошинського. Продемонстровано можливість утворення вихор-антивихрової метаречовини в магнітних плівках під дією поперечного спін-поляризованого струму: при густині струму, близькій до критичного значення насичення, виникає стійкий кристал з двома квадратними підґратками - вихровою та антивихровою. Аналітично досліджено власні магнітні збудження феромагнітних резонаторів у формі нескінченно довгого циліндра або трубки еліптичного перерізу та показано гарне узгодження розрахунків з експериментальними даними для нанотрубок та наноциліндрів.

Експериментально вивчено високочастотний магнітоелектричний ефект в композитних наноструктурах складної геометрії, що складалися з механічно зв’язаних феромагнітної та сегнетоелектричної фаз. Отримано функцію густини випроміненої енергії, що виникає внаслідок взаємодії солітона з просторовими неоднорідностями в двовимірному джозефсонівському контакті.

Побудовано залежність повної випроміненої енергії від швидкості солітона. Встановлено залежність струму закріплення солітона на дефектах від ширини контакту. Доведено існування в дискретному середовищі солітонів, що рухаються без випромінювання при певному наборі швидкостей.

Кількість публікацій: 88 статей, в т.ч. за темою роботи 18 статей (15 у- зарубіжних виданнях), загальна кількість посилань на публікації  авторів 397 (згідно базі даних SCOPUS), h-індекс = 4.