Ви є тут

Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань


Номер роботи - M 25 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України

Автор: Семінько В.В., к.ф.-м.н., Максимчук П.О.,к.ф.-м.н., Григорова Г.В., Декалюк М.О..

 Авторами досліджено люмінесцентні властивості низки неорганічних нанокристалів, які мають значний потенціал для техніки та медицини, а саме, активованих РЗ-іонами нанокристалів ортосилікатів, оксидів, фосфатів, боратів та ванадатів, а також вуглецевих точок. Досліджені механізми, що обумовлюють люмінесцентні характеристики кожного з типів нанокристалів, встановлені фактори, які можуть впливати на дані характеристики, та показані шляхи керування люмінесцентними властивостями нанокристалів шляхом варіювання їх розміру, геометричних параметрів, атмосфери та часу температурної обробки, типу та концентрації домішок.

Встановлено можливість контролювати антиоксидантну активність нанокристалів CeO2 та процеси взаємодії даних нанокристалів з активними формами кисню за допомогою методів оптичної спектроскопії.  Досліджено спектральні властивості «вуглецевих точок» (CNDs - carbon nanodots) на рівні поодиноких часточок та встановлено природу люмінесцентних центрів в даних наночастках.

Показано перспективність застосування нанокристалів ортованадатів та вуглецевих точок для мічення клітинних структур. В експериментах in vitro виявлено здатність нанокристалів Gd0.7Y0.2Eu0.1VO4 проникати в клітини печінки і акумулюватися в області ядер. Встановлена здатність вуглецевих точок до переважного накопичення в апоптотичних клітинах у порівнянні з нативними.

Кількість публікацій: 82, в т.ч. за тематикою роботи 31 стаття (14 - у зарубіжних виданнях) та 51 тези доповідей. Загальна кількість посилань складає 89 (згідно з базою даних Scopus), h - індекс = 7.