Ви є тут

Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання


Номер роботи - M 16 ПОДАНА

Представлено Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України

Автор: Чепіль О.Я., к.ф.-м.н., Дорош М.І., к.т.н., Лисечко В.О.

 Створено основи методології оцінювання роботоздатності конструктивних елементів енергетичного обладнання з урахуванням впливу водню на метал. Отримано низку фундаментальних результатів, які полягають у визначенні експлуатаційного ресурсу конструкційних елементів з урахуванням їх наводнювання за наявності нестаціонарного нерівномірного температурного поля та змінного тиску водню; розробці методики з визначення напружено-деформованого стану великогабаритних трубних конструкцій з порожнистою стінкою. Розроблені методики оцінювання геометричних параметрів конічних елементів в широкому діапазоні їх зміни.

Робота містить пріоритетні результати з визначення перерозподілу водню навколо колового концентратора напружень, тріщини та жорсткого включення за дії зовнішніх навантажень у наводнених пружних тілах; у встановлені геометричних параметрів та розрахунку енергії кристалічного тіла з дислокаційною тріщиною; встановлення основних залежностей характеристик розсіювання акустичного поля фрагментами жорстких та м’яких канонічних (конічних) поверхонь від геометричних параметрів і частоти.

Авторами здійснено постановку і розв’язування нових нетрадиційних задач оцінки взаємовпливу дифузійного процесу та поля напружень в системі метал-водень; дослідження напружено-деформованого стану кристалічного тіла з дислокаційною тріщиною, на одній з вершин якого задано стрибок переміщень, а на другій – береги змикаються; задач теорії дифракції акустичних полів, розсіяних поверхнями складної геометрії, із наперед заданою точністю.

Результати циклу мають значення для інженерних розрахунків міцності і визначення довговічності паропроводів, магістральних газо- і нафтопроводів, великогабаритних трубних конструкцій з порожнистою стінкою, елементів конструкцій енергетичного обладнання.

Кількість публікацій: 28, в т.ч. 26 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 3. Новизну та конкурентоспроможність захищено свідоцтвом про авторське право на комп’ютерну програму та  патентом України на корисну модель.