Ви є тут

Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв


Номер роботи - M 5 НАГОРОДЖЕНА

Представлено ДВНЗ "Криворізький національний університет".

Автор:  д.т.н. Моркун Н.В.,  к.т.н. Коваль С.С.

Метою виконаних досліджень є підвищення енергоефективності та якості автоматизованого управління ресурсномістких виробництв шляхом розроблення принципів і підходів до розподіленого оптимального керування взаємопов’язаними об’єктами та процесами в умовах нестаціонарності параметрів і режимів роботи при численних зовнішніх і внутрішніх збуреннях.

Запропоновано математичні моделі, критерії і методи розподіленого оптимального керування взаємопов’язаними процесами збагачувального виробництва на основі динамічної просторово-часової моделі із зосередженими входами і розподіленій по всій технологічній лінії вихідною функцією розподілу корисного компонента за виділеними класами крупності збагачуваної залізорудної сировини з оперативним контролем технологічних показників на основі комплексу ультразвукових і радіометричних вимірювань.

Запропоновано метод ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів ресурсномістких виробництв на основі просторово-часової моделі Вольтерра-Лагерра. При цьому для зниження розмірності моделі використано метод дифузійних карт. Для формування зосередженого керування окремими параметрами процесу збагачення залізної руди в умовах нестаціонарності і невизначеності статичних і динамічних параметрів об’єкта запропоновано метод, згідно з яким для досягнення робастної стійкості і якості при формуванні керування використовується структуроване сингулярне значення, а зниження порядку регулятора виконано із застосуванням Ганкелевої норми.

Запропоновані рішення дозволяють збільшити на 0,3–0,9% вміст корисного компонента в концентраті та підвищити продуктивність технологічної лінії збагачення руди для готового продукту на 2,7%. Економічна ефективність впровадження на гірничих підприємствах базується на зниженні витрат на виробництво 1 т чавуну за рахунок підвищення вмісту заліза у концентраті та перерозподілі навантаження між стадіями збагачення та зниженні витрат електроенергії.

Кількість публікацій: 109, у т.ч. за тематикою роботи 2 монографії, 84 статі, 26 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 164 (згідно з базою даних Scopus), h-індекс = 11 та 247 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 10. Отримано 2 патенти України на винахід та 3 авторських свідоцтва на програмний продукт.