Ви є тут

Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження


Номер роботи - M 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом сорбції та проблем ендоекології НАН України.

Автор: Зелінський С.О., к.ф.-м.н., Тичина С.О.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему вибору та оптимізації електролітів та електродних матеріалів за їх структурно-хімічними властивостями для збільшення потужності, ефективності, енергоємності та розширення температурного діапазону застосування суперконденсаторів в системах енергозбереження. Розроблено наукові засади та методологію вибіркового розвитку поруватої структури вуглецевих матеріалів та метод хімічного модифікування активного вугілля атомами азоту, що приводить до покращення питомих характеристик суперконденсаторів в середньому на 15%.

Розроблено і впроваджено метод селекції вуглецевих електродних матеріалів суперконденсатора шляхом дослідження коефіцієнтів дифузії йонів електроліту в їх пористій матриці. Реалізована методика дослідження електрохімічних властивостей модифікованого вугілля як в позитивну так і негативну область потенціалів відносно рівноважного потенціалу в електрохімічній системі, що дозволило визначати крайні робочі потенціали для кожного типу активованого вугілля в заданому електроліті. Про світовий рівень свідчить презентація роботи на основних щорічних конференціях світових лідерів промислового виробництва суперконденсаторів.

На основі рекомендацій та синтезованих електродних матеріалів на дослідному виробництві ТОВ «ЮНАСКО-Україна» виготовлені зразки суперконденсаторів, які демонструють високу потужність, що значно перевищують цю характеристику для відомих аналогів і пройшли ресурсні випробування відповідно до міжнародного стандарту IEC 62576 та виявилися стійкими до радіаційного випромінювання.

Кількість публікацій: 6 статей (11 - у зарубіжних виданнях, 1- в базі даних Scopus), 9 тез доповідей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено патентом.