Ви є тут

Концептуальні основи вибору хімічного складу сталі для залізничних коліс з підвищеною стійкістю


Номер роботи - M 24 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Інститутом чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України

Автори:
1. КОНОНЕНКО Ганна Андріївна – докторка технічних наук, вчений секретар Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України;
2. СНІГУРА Ірина Романівна – кандидатка технічних наук, наукова співробітниця Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України;
3. ПОДОЛЬСЬКИЙ Ростислав Вячеславович – молодший науковий співробітник Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України.

Метою роботи є розвиток теоретичних положень про закономірності впливу хімічного складу та структурного стану сталей на механічні властивості, стійкість до утворення дефектів на поверхні кочення та розробка на цій основі хімічного складу сталі та технологічних параметрів термічної обробки залізничних коліс, що забезпечують підвищення їх надійності і довговічності.

Створено інтегровану базу даних та виконано розрахунково-аналітичну оцінку критичних температур фазових перетворень сталей для залізничних коліс поточного виробництва на основі прогнозних моделей, що враховують міжатомну взаємодію у розплавах. Встановлено закономірності впливу хімічного складу сталей для залізничних коліс на їх механічні властивості на основі комплексних критеріїв складу. Визначено діапазони зміни елементів матричної системи, що забезпечують необхідні службові та експлуатаційні властивості залізничних коліс.

За результатами досліджень розроблено хімічний склад сталі та температурно-часові параметри термічної обробки коліс, що в сукупності забезпечили отримання високого комплексу механічних властивостей дослідних коліс класу "D" з підвищеною стійкістю до зношування.

В умовах виробництва ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" доведено можливість отримання високого комплексу характеристик міцності та пластичності залізничних коліс з формуванням мікроструктури без утворення мартенситу при термічній обробці за рекомендованими режимами.

Кількість публікацій: 3 монографії, 29 статей (9 – у англомовних журналах), 8 тез доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 4/1, Scopus – 4/1, Google Scholar – 7/1. Отримано 7 патентів України на корисну модель.

Коментарі